zondag 30 november 2014

Dagtekst van zondag 30 november 2014.

"Spirituele oefeningen stellen op zich niet veel voor. Ze worden pas echt doeltreffend en heilzaam als ze worden uitgevoerd in het licht van een onderricht, dat kennis over de onzichtbare wereld verschaft, over de verschillende wezens die er wonen, over de wetten die haar besturen, over de krachten die er circuleren. Wat nog belangrijker is, een spiritueel onderricht openbaart hoe het menselijk wezen is opgebouwd, welke de subtiele organen en centra zijn dankzij dewelke hij in contact kan komen met de lichtende gebieden in de ruimte. Maar zelfs dat is niet voldoende. Iemand die deze kennis heeft verworven, zal moeten besluiten om zijn manier van leven te veranderen, om zijn activiteiten of gewoontes, die in tegenspraak zijn met de doelen van de wetenschap der Ingewijden, op te offeren.
Dit is het belangrijkste, neem het in overweging. Beperk je niet tot een intellectueel begrip van de spiritualiteit, maar probeer het waarachtige begrip te verkrijgen, een begrip dat het hele lichaam doordringt tot in de kleinste cel. Iedere oefening krijgt dan voor jou een ware betekenis, en zal je verlichten en versterken."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 
De dingen zijn niet wat ze lijken.
Ze zijn zelfs niet wat wij ze noemen.
Francisco De Quevedo  (Ingestuurd door:  Mieke Pouseele, Sint-Andries BE)

 

Woorden van Inspiratie - Dag 244

 "  De dingen die werkelijk waardevol zijn, bezit je niet. Die heb je lief..."

 Anoniem

 

zaterdag 29 november 2014

Dagtekst van zaterdag 29 november 2014.

"Als de mensen hun mening over de natuur bijstellen, zullen ze hun toekomst veranderen! Als ze denken dat zij levend en intelligent is, dat de stenen, de planten, de dieren en de sterren levend en intelligent zijn, zullen zij zelf levendiger en intelligenter worden. De natuur is het lichaam van de Schepper. Daarom doen we er goed aan niet alleen attenter en respectvoller jegens haar te zijn, maar haar ook te benaderen met een gewijd gevoel. In werkelijkheid maakt het voor de natuur niet veel uit hoe de mensen zich ook mogen gedragen, alle aanvallen die zij te verduren krijgt, zijn maar kleine verliezen, kleine kerven in dit immense lichaam, waar we zelfs de grenzen niet van kennen. Maar de mensen zullen eerst zichzelf vernietigen. Wat de natuur betreft, als ze zich eenmaal van die dwazen heeft verlost, neemt ze weer de overhand, want ze slaat zich overal doorheen!
Het is dus omwille van de gevolgen van hun gedrag voor henzelf, dat de mensen zich respectvol moeten gedragen ten opzichte van de dieren, de planten, de stenen. Hun bewustzijn zal zich verdiepen en ze zullen zich verrijken met al dit leven dat rondom hen ademt en vibreert. Denk eens aan alle entiteiten die het universum bevolken vanaf de diepten van de aarde tot aan de sterren, en probeer je elke dag één met hen te voelen. Deze eenwording kan alleen tot stand komen door de liefde. Als je van de natuur houdt, kun je haar in je horen spreken, voel je haar in je leven, want jij bent ook een deel van de natuur."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Er zijn voor elkaar is belangrijker dan
wat je bent van elkaar.
E. Heijmans  (Ingestuurd door:  Ingrid Damen, Heiloo NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 243
"  Zelfs een reis
van duizend mijlen
begint met één enkele stap."
Lao-tzu

 

donderdag 27 november 2014

Dagtekst van donderdag 27 november 2014.

"Licht en vrede aan alle mensen op aarde brengen, je denkt dat het niet mogelijk is? Ze zijn met zo veel! Zeker, als je de kwestie zo stelt, heb je gelijk. Maar als je kennis hebt van bepaalde methodes wordt het mogelijk.
Bijvoorbeeld, probeer je de mensheid voor te stellen als één enkel wezen. Ja, stel je voor dat de hele wereld één wezen is, dat hier naast je staat, en je houdt zijn hand vast en geeft hem veel liefde… De kleine deeltjes die uit je ziel ontsnappen, gaan alle kanten in de ruimte op, verspreiden zich over alle mensen en inspireren hen met de meest edelmoedige, broederlijke gedachten en gevoelens. Wat je zo doet voor dit ingebeelde wezen, zal alle mannen en vrouwen op heel de aarde raken. Als wij met honderden, duizenden zouden zijn om deze oefening te doen, zou er een nieuwe adem, een goddelijke adem door alle schepselen gaan en op een dag zouden zij zich ook bezield voelen door een ideaal van licht en vrede."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Dagtekst van zondag 23 november 2014.

"Wanneer je er zeker van bent dat je voor een rechtvaardig en nobel doel werkt, mag niets je er vanaf brengen. En maak je vooral niet druk over de houding van de anderen tegenover jou, want je riskeert dat je gedrevenheid wordt gebroken. Omdat bestendigheid niet direct een kenmerkende eigenschap van de mens is, zullen sommigen, nadat ze jou eerst hebben goedgekeurd en gevolgd, je gaan bekritiseren, zich van je afwenden en je zult zelfs niet weten waarom. Zo is het nu eenmaal. In het bestaan wisselen de periodes van succes waarin men wordt erkend en gewaardeerd, zich af met periodes waarin men wordt miskend, aan de kant gezet. Als je niet doordrongen bent van de idee onbaatzuchtig te werken, riskeer je te vervallen in bitterheid en opstandigheid. Ga dan even terug in de tijd: dan zul je vaststellen dat je, door een bepaald werk gerealiseerd te hebben, je bepaalde kwaliteiten hebt verkregen.
Nu zich nieuwe omstandigheden aan je voordoen, heb je zeker een nieuwe taak te verrichten, zodat je andere kwaliteiten kunt ontwikkelen. Zo zul je de situatie altijd meester blijven."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Levensverhalen van jou en mij: Afscheid van Mausi, woensdag 16 november 2014

Levensverhalen van jou en mij: Afscheid van Mausi, woensdag 16 november 2014: Vanavond is de laatste avond van Mausi. Al een paar dagen huilde ze af en toe, wat door merg en been ging. Vanmiddag ging slechter lop...

maandag 24 november 2014


Dagtekst van maandag 24 november 2014.

"Door te proberen je te verheffen tot aan de top van je innerlijk wezen kom je werkelijk in verbinding met de goddelijke wereld. Als je voelt dat je eindelijk een gebied bereikt dat gelegen is voorbij het stof en de wolken, met andere woorden voorbij de lagere astrale en mentale niveaus , volhard dan om daar zo lang mogelijk te blijven. Vervolgens, omdat het moeilijk is de inspanning van deze concentratie langer dan enige minuten vol te houden, ontspan je wat en laat je dragen door het licht alsof je op een kalme zee drijft. Je denkt niet meer, je voelt bijna niets meer, maar je ziel is daar, levend en vibrerend , en doordringt zich met de subtielste elementen uit de regionen van het licht.
Herhaal deze oefening zo vaak mogelijk. Je zult vaststellen, wanneer je je gewone bezigheden moet hervatten in het gezin of de maatschappij, dat deze spirituele elementen die je hebt opgevangen de harmonie in jou binnenbrengen. En je verlangen om te werken, de anderen te helpen, in harmonie met hen te leven, zal toenemen.
Dit is een gewaarwording die je niet bedriegt, zij bevestigt je dat je in verbinding blijft staan met de goddelijke wereld."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Woorden van Inspiratie - Dag 238

"  Wij slapen op schatten,
op mijnen vol energie,
op een vulkaan van creativiteit,
op ongelofelijke reserves aan liefde."

A. Rochais

 

Levensverhalen van jou en mij: Verplichte rust na mijn sleutelbeenbreuk

Levensverhalen van jou en mij: Verplichte rust na mijn sleutelbeenbreuk: Soms kan een saaie foto toch minder saai worden door ermee te spelen, al hou ik het meeste van natuurlijk. Gisteren tussen de uurtjes ru...

zondag 23 november 2014

Dagtekst van zondag 23 november 2014.

"Wanneer je er zeker van bent dat je voor een rechtvaardig en nobel doel werkt, mag niets je er vanaf brengen. En maak je vooral niet druk over de houding van de anderen tegenover jou, want je riskeert dat je gedrevenheid wordt gebroken. Omdat bestendigheid niet direct een kenmerkende eigenschap van de mens is, zullen sommigen, nadat ze jou eerst hebben goedgekeurd en gevolgd, je gaan bekritiseren, zich van je afwenden en je zult zelfs niet weten waarom. Zo is het nu eenmaal. In het bestaan wisselen de periodes van succes waarin men wordt erkend en gewaardeerd, zich af met periodes waarin men wordt miskend, aan de kant gezet. Als je niet doordrongen bent van de idee onbaatzuchtig te werken, riskeer je te vervallen in bitterheid en opstandigheid. Ga dan even terug in de tijd: dan zul je vaststellen dat je, door een bepaald werk gerealiseerd te hebben, je bepaalde kwaliteiten hebt verkregen.
Nu zich nieuwe omstandigheden aan je voordoen, heb je zeker een nieuwe taak te verrichten, zodat je andere kwaliteiten kunt ontwikkelen. Zo zul je de situatie altijd meester blijven."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

zaterdag 22 november 2014

Dagtekst van zaterdag 22 november 2014

Dagtekst van zaterdag 22 november 2014.

"Wat je kwaliteiten, je bekwaamheden ook mogen zijn, probeer je niet tegenover de anderen te laten gelden. Waarom? Omdat dit bij hen het verlangen opwekt je te trotseren. In het begin zullen ze misschien onder de indruk zijn en je respecteren, ze zullen je zelfs vrezen… Maar terwijl jij gelooft dat je je gezag hebt gevestigd, zullen zij er heimelijk alles aan doen om zich tegen je te wapenen. En jij bent degene die ze heeft geprovoceerd. Iemand die met zijn macht te koop loopt, wekt bij de anderen het instinct van agressiviteit op. Er staat geen maat op alle middelen die de mensen in staat zijn aan te wenden wanneer een meerdere, of wie daarvoor doorgaat, hen heeft vernederd door een minachtende houding, een bitse toon of krenkende bewoordingen.
Echt gezag zul je alleen verkrijgen door het ontwikkelen van goedheid, zachtheid, geduld. Anderen zullen je houding in het begin misschien verkeerd interpreteren: zij zullen denken dat je zwak of onbekwaam bent en proberen misbruik te maken van de situatie. Maar hou vol, zij zullen weldra je vaardigheden alsmede je innerlijke kracht moeten erkennen en dan zul je niet alleen hun respect, maar ook hun vriendschap winnen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van vrijdag 21 november 2014.

"Als je lijdt, probeer dan te beseffen dat slechts een deel van jou door dit leed wordt geraakt. Er is een ander deel dat onbereikbaar blijft: je geest. Die is vrij, hij wordt aan geen enkele dwang onderworpen. Vanuit de sublieme gebieden waar de geest zich bevindt, kijkt hij naar je en geeft je raad. En soms zegt hij zelfs tegen je: ‘Lijd je? Wel, verheug je, want als je intelligent bent, zul je dankzij dit lijden nog aan scherpzinnigheid en inzicht winnen en je zult sterk worden.’
Wie ongelukkig is, heeft de neiging zich met dit ongeluk te vereenzelvigen; hij laat zich erdoor overweldigen. Dat is gevaarlijk. Hij moet integendeel onmiddellijk op zijn hoede zijn en tegen zichzelf zeggen: ‘Nu is er werk te doen. Ik lijd, zeker, maar het is slechts een deel van mij dat lijdt.’ Hij moet een beroep doen op die andere entiteit, zijn geest, die in de onmetelijkheid, de eeuwigheid leeft en die hij ook is. Vanuit de bodem van deze modder waarin hij het gevoel heeft weg te zinken, zal hij het licht en de kracht voelen opkomen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

woensdag 5 november 2014

Dagtekst van dinsdag 4 en 5 november 2014.

Dagtekst van dinsdag 4 november 2014.
"Kinderen dragen herinneringen met zich mee aan een ver verleden waarin de mensen de natuur als een levend organisme beschouwden, waarmee zij voortdurend in verbinding waren. Deze herinnering blijft bij sommigen van hen bestaan, maar verbleekt naar gelang ze groter worden, vanwege de materialistische opvoeding die ze krijgen. Dit waren echter overblijfselen van een verleden dat in hun ziel gegrift staat en het is jammer dat ze mettertijd uitgewist worden.
Wanneer ouders, psychologen en pedagogen een zekere inwijdingskennis zullen bezitten, zullen ze in staat zijn om het psychische leven van zeer jonge kinderen werkelijk te bestuderen. Zij zullen dan alles lezen in het boek van hun ziel wat zich komt weerspiegelen in de loop van hun eerste jaren. Zij zullen ontdekken wat deze kinderen weten in hun onderbewustzijn tot op een onvermoede diepte. Misschien voelen sommige moeders vaag dat via hun baby het hele universum zich aan hen openbaart. En in die zin kun je zeggen dat zij de leerling zijn van hun kind. Anderen die zich alleen maar als opvoeders gedragen, leren niet veel. Een liefdevolle, aandachtige en wijze moeder ontvangt een hele inwijding tijdens de eerste levensjaren van haar kind."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Dagtekst van woensdag 5 november 2014.
"Pas ten koste van een langdurige arbeid bereikt de leerling van een spiritueel onderricht een niveau van hoger bewustzijn. Maar als dat eenmaal gelukt is, is het voor hem even moeilijk en zelfs moeilijker zich daar te handhaven. Daarom wordt de stabiliteit als de top van de Inwijding beschouwd, dit moment waarop de leerling eindelijk kan zeggen, zoals de hiërofant uit het oude Egypte: ‘Ik ben standvastig, zoon van standvastigheid, geboren en getogen in het land van de standvastigheid.’ Wat houdt deze standvastigheid in?
Dat je niet meer door het kwaad aan het wankelen wordt gebracht, dit wil zeggen dat je bent opgestegen tot in de gebieden waar het geen enkele grip meer op je heeft. Waarom raken bepaalde gebeurtenissen, die ons op een bepaald moment irriteerden, ontmoedigden, ons niet meer wanneer zij zich opnieuw voordoen in andere omstandigheden? Omdat we een bewustzijnsniveau hebben bereikt waar zij ons niet meer kunnen treffen.
In de Kabbala wordt gezegd dat de slang kan klimmen tot bepaalde sephiroth, maar dat zij onmogelijk het gebied kan bereiken dat gevormd wordt door de drie sephiroth Kether, Chochmah en Binah. En aangezien wij geschapen zijn naar het beeld van het universum, bestaan er ook in ons gebieden waar het kwaad geen gunstige bestaansvoorwaarden vindt. In de sublieme gebieden van ons wezen en van het universum heersen zulk een licht en zulke intense vibraties dat alles wat niet in harmonie is met die zuiverheid, uiteenvalt."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Woorden van Inspiratie - Dag 218
 "  Overgave komt als je ophoudt met vragen: "  Waarom overkomt dit mij?""
 Eckhart Tolle

 

Woorden van Inspiratie - Dag 219
 "  Wandel in evenwicht;
hou één voet gericht
op je spirituele inzicht
en de andere op je fysieke wereld
van prestaties."
 Lynn V. Andrews

 

Wanneer we iets heel regelmatig doen,
beseffen we niet hoe goed we er in zijn.

Luong Minh Trung  (Ingestuurd door:  Jeanne Valk, Tilburg NL)

maandag 3 november 2014

Dagtekst van maandag 3 november 2014.

"Probeer, indien mogelijk, waar je woont een plaats vrij te maken, hoe klein ook, die je voor de stilte kunt reserveren. Kies voor de muren mooie, heldere, lichtende kleuren, hang er enkele symbolische of mystieke afbeeldingen op, en wijdt deze ruimte aan de hemelse Vader, de goddelijke Moeder, de Heilige Geest, aan de engelen en de aartsengelen. Laat er niemand binnen en ga er zelf alleen in als je je in staat voelt om het vanbinnen stil te maken, teneinde de stem van de goddelijke wereld te horen.
Naargelang je deze stille kamer zult inrichten, span je in om deze ruimte ook innerlijk voor te bereiden, in je ziel, in je hart. Zodoende kun je op een dag overal waar je bent, zelfs te midden van het tumult, deze innerlijke kamer binnengaan om daar de vrede en het licht te vinden. Wij leven tegelijkertijd in twee werelden: buiten en binnen, zichtbaar en onzichtbaar, materieel en spiritueel, daarom is het wenselijk deze stille kamer zowel binnen als buiten ons te hebben en ze te beschermen tegen alle vormen van geluid."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Herfst is de tijd van zorg, verwerken van verdriet en
het loslaten van angsten en slechte gewoontes.
Leer van Indiase Ayurveda  (Ingestuurd door:  Diana, Gildehaus D)

Woorden van Inspiratie - Dag 217
"  De volgende boodschap,
het volgende inzicht dat je nodig hebt,
is daar waar je nu bent."
Ram Dass

zondag 2 november 2014

Dagtekst van zondag 2 november 2014.

Dagtekst van zondag 2 november 2014.

"Het is heel verdrietig om mensen te verliezen van wie je houdt. Maar juist de liefde zelf stelt je in staat dit verdriet te boven te komen. Denk je, daarentegen, dat je meer lijdt naarmate je meer lief hebt? Op het moment zelf, ja, zonder enige twijfel. Maar als je waarlijk van iemand hebt gehouden, kan de dood je niet van hem of haar scheiden; mettertijd wordt er een andere vorm van relatie tussen jullie geschapen, je voelt hem of haar als een voortdurende aanwezigheid. ’s Nachts als je slaapt, ben je ook bij die persoon, je ziel voegt zich bij hem. Als je ’s morgens wakker wordt, kun je je deze ontmoeting misschien niet meer herinneren, omdat de reizen van onze ziel tijdens de slaap zelden ons bewustzijn bereiken, maar na verloop van tijd zul je steeds meer de kracht van deze band voelen.
God heeft geen grenzen aan de liefde gesteld. De liefde is sterker dan de dood. Mensen die elkaar waarachtig hebben liefgehad, verlaten elkaar nooit, hun ziel overschrijdt alle hindernissen van de materie."

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 216

"  Je reis heeft je gevormd

voor je hogere goed;

ze was exact wat ze moest zijn.

Denk niet dat je tijd verloren hebt.

Er is geen kortere weg naar het leven.

Elke situatie die je hebt meegemaakt was nodig om je tot het Nu te brengen.

En Nu is precies op tijd."

Asha Tyson

Woorden van Inspiratie - Dag 215
"  Enkel wanneer iemand verbonden is met de eigen kern,

is iemand verbonden met anderen.

En voor mij kan de kern,

de innerlijke bron,

het best hervonden worden in afzondering."

Anne Morrow Lindbergh