woensdag 25 maart 2015

Dagtekst van dinsdag 24 maart en woensdag 25 maart 2015.


"Iemand zegt : “Ik ben ziek, dat zie je toch.” En inderdaad, men ziet dat hij ziek is, maar het is slechts een gedeelte van zijn lichaam dat aangetast is. Als hij blijft hameren op zijn ziekte, is het alsof hij zich vereenzelvigt met het zieke deel en het daardoor de kans geeft om heel het terrein te bezetten. Niet alleen op fysiek vlak, maar ook op psychisch vlak.
Wie zwaar ziek is, zou moeten zeggen: “Mijn lichaam is ziek, dat is waar, maar ik, kind van God, goddelijke vonk, kan niet ziek zijn.” En deze overtuiging plaatst hem boven zijn ziekte. Hij identificeert zich niet met zijn lichaam maar met zijn geest die in het licht en in de eeuwigheid leeft. Door te beslissen deze wet van de suprematie van de geest toe te passen, zal hij eerst veranderingen teweegbrengen in het gebied van de gedachten. Deze veranderingen zullen vervolgens het gebied van de gevoelens, van de gewaarwordingen beïnvloeden, die zich uiteindelijke zullen concretiseren op het fysieke gebied en zo verbeteringen teweegbrengen en soms zelfs genezing."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst van dinsdag 24 maart 2015.
"Niemand trekt in twijfel dat er niets mooier, groter, belangrijker is dan de liefde. Maar al te vaak wordt zij vermengd met instinctieve, passionele elementen, die verhinderen dat haar ware natuur verschijnt.
Heb je al eens pasgeboren dieren gezien? Een hondje, een kalfje of een lammetje zijn niet zo proper, het is hun moeder die hen schoonmaakt door ze te likken. En men geeft ook een kind dat pasgeboren is een bad. Welnu, voor de liefde geldt hetzelfde: de liefde is een kind, een goddelijk kind, want onder gelijk welke vorm van liefde schuilt God. Zelfs de meest egoïstische of meest sensuele liefde bevat een goddelijke kwintessens. Als zij onherkenbaar is, is het omdat zij omhuld is door teveel grove, onzuivere elementen, omwille van de moerasgebieden waar het hart van de mens haar liet doorgaan. Maar zuiver ze, versterk ze, bevrijd ze en dan zul je weten wat de liefde werkelijk is."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Groei...
waar het leven je ook neerplant.
Ben Okri  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)


Woorden van Inspiratie - Dag 359
Er is maar één zonde: 
gebrek aan hart.
Multatuli

maandag 23 maart 2015

Dagtekst van zaterdag 21 t/m maandag 23 maart 2015.

Dagtekst van maandag 23 maart 2015

"Zoals de zon haar licht en warmte verspreidt in het universum, kun je door je gedachten en gevoelens alle gebieden van de ruimte raken. Onderweg ontmoet je een menigte van schepselen die je groet en die jou op hun beurt zullen groeten. Bedenk dan dat dit het echte leven is: uitwisselingen, onafgebroken communicatie met miljoenen schepselen.
Worden zoals de zon… voedt dit ideaal en mag het in jou zo’n groot belang krijgen dat heel je wezen erdoor in vuur en vlam wordt gezet, verlicht wordt: geleidelijk zul je vanbinnen de kiemen van het goddelijk leven voelen groeien. Zonder aan te dringen, zelfs zonder eraan te denken, zul je het beste in jou manifesteren. De zon, de spirituele zon, is degene waarnaar heel je wezen moet gericht zijn. Zodra zij schittert in je ziel, word je zoals de aarde in de lente, wanneer de hele natuur ontluikt."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Dagtekst van zondag 22 maart 2015.
"Je zegt dat je moeilijkheden ondervindt om te mediteren. Vanwaar deze moeilijkheden? Omdat je nog niet goed begrepen hebt dat ieder ogenblik van het bestaan niet op zich staat, maar verbonden is met al de ogenbikken die eraan voorafgaan: je moet dus aandachtig zijn en de voorwaarden scheppen om op het gepaste moment een waarachtig werk met de gedachte te kunnen doen.
Veronderstel dat je met iemand gediscussieerd hebt: wanneer je de volgende dag wilt mediteren, kun je echter niet stoppen met het herkauwen van je verwijten en de rekening met hem te vereffenen. In plaats van je bevrijd te voelen en je te verheffen tot de gebieden van de ziel en de geest, blijf je vastgeketend aan de aarde, uitsluitend in beslag genomen door het voortzetten van je discussie van de vorige dag. De ene keer om deze reden, de andere keer om een andere reden, maar dezelfde geschiedenis zal zich onophoudelijk herhalen en je zult er nooit toe komen te mediteren. Mag dit dus duidelijk zijn. Je kunt vele zaken realiseren door de gedachte, maar op voorwaarde dat je beseft dat ieder moment van je leven verbonden is met de momenten die eraan voorafgaan, zodat het werk van de gedachte, zoals alle andere werkzaamheden, een goede voorbereiding vereist."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Dagtekst van zaterdag 21 maart 2015.
"De lente is het seizoen van de vernieuwing, het ogenblik waarop de energieën, die opgeslagen liggen in het zaad, zich bevrijden. Maar om zich te kunnen bevrijden, moet het zaad eerst sterven. Deze dood is de voorwaarde opdat de kiem zou kunnen uitkomen, om wortels, twijgen, takken, bloemen en vruchten te worden. Tot dat ogenblik was het zaad een versteend, bewegingloos schepsel,  wachtend op gunstige omstandigheden om het leven in stand te houden en vruchten voort te brengen die op hun beurt nieuwe zaden zouden geven.
Zoals een lijk dat achtergelaten werd in een graf, lijkt het zaad gedurende zekere tijd definitief dood. Maar in de lente, bij de terugkeer van de warmte, vindt de verrijzenis plaats, overal waar er zaden zijn; iedere kleine graftombe gaat open, de deksteen gaat eraf en de kiem verschijnt. Het is de zon, met haar licht en warmte die de oorzaak is van deze verrijzenis. En op dezelfde manier zal voor de mens, die zich lange tijd heeft blootgesteld aan het licht en de warmte van de spirituele zon, op een dag de verrijzenis aanbreken."
Omraam Mikhaël Aïvanho

Woorden van Inspiratie - 356 
 Er is geen weg naar geluk,
geluk is de weg.
Er is geen weg naar vrede,
vrede is de weg.
Er is geen weg naar inzicht,
inzicht is de weg.
Thich Nhat Hanh
Woorden van Inspiratie - Dag 355
Mensen die bergen kunnen verzetten
hebben zelden de behoefte
er bovenop te staan.
 Theo Mestrum
 

 

 

donderdag 19 maart 2015

Dagtekst van donderdag 19 maart 2015."Er zijn personen die geloven dat God of de hemelse geesten tot hen spreken en zij haasten zich om dit rond te bazuinen. Vanzelfsprekend kan men altijd vertellen wat men wil, maar er bestaan onweerlegbare criteria om te weten of de stem die zij beweren gehoord te hebben,  echt van de Hemel afkomstig is, of dat het enkel gaat om hersenspinsels. Wat zijn deze criteria? In de eerste plaats dat je erin slaagt om de te volgen weg goed te onderscheiden en deze weg vastberaden te volgen. Vervolgens, meer en meer open worden voor de anderen, om hen te begrijpen, te beminnen en zich ieder ogenblik vervuld voelen van dankbaarheid tegenover God. En tenslotte over een vrije wil beschikken om ongehinderd al wat juist, goed en mooi is te volbrengen.
Wie deze drie voorwaarden vervult, mag er zeker van zijn dat de stem die hij gehoord heeft - laten we het zo uitdrukken – wel degelijk afkomstig is van de Hemel. Maar waarom zou men dit dan overal gaan vertellen? Dat is niet nodig."
Omraam Mikhaël Aïvanhov
 

Geef je leven vorm gelijk je een kunstwerk maakt.
Friedrich Nietzsche  (Ingestuurd door:  P. Banner, Zoetermeer NL)


Woorden van Inspiratie - Dag 353
Als je de stappen zet,
is het leven als een dans:
Eén stap, dan nog een stap.

Anoniem

woensdag 18 maart 2015

Dagtekst van woensdag 18 maart 2015."Zelfs indien zij beiden het verlangen hebben om spiritueel vooruit te gaan, gebeurt het zelden dat in een koppel de man en de vrouw erin slagen om gelijke tred te houden. Dus, om de situatie in evenwicht te houden, moet degene die sneller gaat, blijk geven van geduld, van goedheid. Laat hij of zij het grote verlangen om vooruit te gaan een beetje afremmen om de ander niet kwijt te raken onderweg. Men mag de gezel of de gezellin die moeilijkheden heeft om te volgen, niet vergeten en het dient ook tot niets om kritiek te leveren. Voordat men zich verbonden had met dat wezen, diende men zich vragen te stellen over diens mogelijkheden, aspiraties, en geen verbintenis aan te gaan indien men geen overeenstemming voelde. Nu is het te laat om alles opnieuw ter discussie te stellen.
Er is één enkel geval waarbij je het recht hebt om in vrijheid verder te gaan, en dat is wanneer je zeer lang blijk hebt gegeven van goedheid, van geduld, wanneer je offers hebt gebracht opdat je partner je zou volgen, maar dat deze er geen rekening mee houdt. Alleen in dat geval ben je niet verplicht om je beweging te vertragen, maar indien je partner moeite doet, heb je niet het recht deze onderweg achter te laten."
Omraam Mikhaël Aïvanhov


Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke.
En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke...
Franciscus van Assisi  (Ingestuurd door:  Ad de Kroon-Luijkx, Dronten BE)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 352
Duisternis
kan geen duisternis verdrijven;
enkel licht kan dat.
Haat kan geen haat verdrijven;
enkel liefde kan dat.
Martin Luther King Jr.

 

woensdag 11 maart 2015

Dagtekst van woensdag 11 maart 2015.

"Wat is een zaadkorrel? Een levend wezen dat voortdurend beroep doet op de krachten en materialen van de kosmos om zich te kunnen ontwikkelen en zijn taak te volbrengen. En zijn taak bestaat erin te gelijken op zijn vader, de plant of de boom die het heeft voortgebracht.  Daarom zal het zaad, zodra het in de aarde is geplant, werken in de richting van deze roeping: uit de elementen die het omringen zal het deze nemen die het nodig heeft en de andere terzijde laten. Zo zal het zaad erin slagen om alle kenmerken, alle voorspellingen, die werden aangeduid in het schema dat het zaad in zich draagt, uit te drukken. Hetzelfde geldt voor het menselijk wezen. Omdat God het naar Zijn beeld heeft geschapen, is het voorbestemd om zich te ontwikkelen tot het gelijkt op Hem.
Jezus zei: “Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is”. Hoe zou hij deze ongelooflijke woorden hebben kunnen uitspreken, indien hij niet geweten had dat, zoals het zaadje, de mens in zich de volmaaktheid van zijn hemelse Vader draagt? Door dit zaad te voeden, door het te begieten, te verlevendigen, naderen wij de perfectie. Wanneer zullen wij deze realiseren? … Misschien nooit, en misschien is nooit iemand ertoe gekomen – de goddelijke volmaaktheid is zelfs iets ondenkbaars. Maar wij moeten ernaar verlangen, en dit streven wekt de kwaliteiten en deugden op, die in potentie in ieder van ons bestaan."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Laat voor een nieuwe vriend
nooit een oude vriend vallen.

Russisch spreekwoord  (Ingestuurd door:  Red. Dagelijkse Gedachte, Leiderdorp NL)

 
Woorden van Inspiratie - Dag 345
"  De geest wordt rijk
door wat hij ontvangt;
het hart wordt rijk
door wat het geeft."
Victor Hugo

dinsdag 10 maart 2015

Dagteksten van zaterdag 7 maart t/m dinsdag 10 maart 2015.

 
Dagtekst van dinsdag 10 maart 2015.
"Om de gevoelens en gedachten te beheersen, moet men zeer vroeg al beginnen met het letten op de gebaren van het dagelijks leven. Dit is de enige manier om de noodzakelijke psychische vermogens te ontwikkelen, om alle instinctieve krachten te kunnen beheersen. Zolang men niet geleerd heeft om zijn wil te oefenen in de geringste gebaren van het dagelijks leven, zal men evenmin slagen in het beheersen van de haat, de woede, het misprijzen, de afkeer, de wraaklust…
Observeer alleen al de manier waarop je aan tafel zit: je zult vaststellen dat je je handen niet kunt beheersen. Je speelt met je vork, je mes, stoot tegen je glas, tikt tegen de rand van je bord, verkruimelt brood enz… Hoe kun je dan geloven dat je machten zult beheersen die je ver te boven gaan als je er nog niet toe gekomen bent om je handen te controleren? Zelfs wanneer je mediteert, slaag je er niet altijd in om ze onbeweeglijk te houden. Wil je grote dingen realiseren? Welnu, begin bij de kleine zaken, want deze zijn het die er toe leiden om op een dag grote zaken in beweging te brengen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Dagtekst van maandag 9 maart 2015
"In plaats van zich bewust te worden van de immense rol die zij kunnen spelen in de schepping, in plaats van deel te nemen aan het werk van de Schepper, botsen de mensen, net zoals de dieren, met elkaar en verscheuren zij elkaar. Ja, want in feite bestaat de dierlijke natuur nog altijd in ons onder de vorm van ongecontroleerde instincten: agressiviteit, bezitsdrang, sensualiteit, enz.
Het is niet omdat de mensen geleerd hebben zich beschaafder voor te doen, dat zij zich hebben bevrijd van hun dierlijke neigingen. Achter het beminnelijk uiterlijk van iemand die naar je glimlacht en zegt: “, hoe gaat het ermee, wat een plezier je te ontmoeten”, schuilt soms een roofdier dat er alleen op uit is je te bespringen om je Goedendag te verscheuren. En jijzelf, bevind je je soms niet in een soortgelijke geestesgesteldheid?... Dierlijke aanwezigheid vermengt zich met onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, en ons werk bestaat erin haar te temmen, zodat ze met ons kan samenwerken in het kader van de kosmische harmonie."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Dagtekst van zondag 8 maart 2015.
"Waarom zijn wij op aarde gekomen? In de eerste plaats om onze schulden af te lossen, die we hebben opgestapeld in onze vorige incarnaties. Vervolgens dienen we de situatie te begrijpen waarin we ons tegenwoordig bevinden. En tenslotte moeten we eraan werken om ons te vervolmaken op alle gebieden, fysiek, gevoelsmatig, mentaal en spiritueel.
De meeste mensen kennen de reden van hun bestaan op aarde niet; zij vragen zich zelfs af wat zij hier uitrichten en in afwachting dat zij weer vertrekken, stellen zij zich tevreden met eten, slapen, drinken, zich vermaken, elkaar in de haren vliegen… Maar voor de discipel van de inwijdingswetenschap is alles duidelijk: hij weet dat hij de vergissingen die hij begaan heeft in zijn vorige levens moet herstellen. Verder probeert hij te begrijpen waarom hij geboren werd in een bepaald land, in een bepaald gezin, waarom hij voorzien werd of verstoken bleef van sommige vermogens, en tenslotte wat de Hemel van hem verwacht. Tenslotte probeert hij alle kiemen van kwaliteiten en deugden, die de Schepper in hem heeft gelegd  sedert de eeuwigheid, te ontwikkelen. Daarom is een inwijdingsschool zo onontbeerlijk: er gaat niets boven het licht dat zij de mens brengt over de zin van zijn leven op aarde."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Dagtekst van zaterdag 7 maart 2015.
"Bedenk dat noch sympathie noch antipathie kunnen dienen als een betrouwbaar criterium. Leg je er dus op toe om je antipathieën te overwinnen en om je sympathieën niet meer blind te volgen. Vergeet nooit dat wij in de Universele Witte Broederschap als ideaal hebben om over heel de aarde een familie te vormen die leeft in vrede en harmonie, en dat je het voorbeeld moet geven.
Zelfs indien iemand je niet aanstaat, moet je toch moeite doen om je open en begripvol op te stellen, eenvoudig omdat je dit onderricht volgt. Door moeite te doen, zul jij erbij winnen, want je bent bezig een overwinning te behalen op je lagere natuur die er altijd op uit is om je mee te sleuren in complicaties, misverstanden en conflicten. Op het ogenblik dat je de overwinning behaalt, kom je in een wereld van harmonie en licht. Weldra zul je zelfs sommige veranderingen waarnemen, heel eenvoudig omdat je blik veranderd is : degenen die je voordien bekeek met kilte en zelfs vijandigheid, zullen voelen dat je meer achting voor hen hebt en zij zullen zich dan ook tegenover jou meer open tonen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 343

"  Wijsheid is in ons allen,
Leer hoe ze te gebruiken."
Kim Zion 

Woorden van Inspiratie - Dag 340

"  Wanneer je in je hart
vergeving kan schenken,
bevrijd je je ziel van angst."
Nelson Mandela