dinsdag 10 maart 2015

Dagteksten van zaterdag 7 maart t/m dinsdag 10 maart 2015.

 
Dagtekst van dinsdag 10 maart 2015.
"Om de gevoelens en gedachten te beheersen, moet men zeer vroeg al beginnen met het letten op de gebaren van het dagelijks leven. Dit is de enige manier om de noodzakelijke psychische vermogens te ontwikkelen, om alle instinctieve krachten te kunnen beheersen. Zolang men niet geleerd heeft om zijn wil te oefenen in de geringste gebaren van het dagelijks leven, zal men evenmin slagen in het beheersen van de haat, de woede, het misprijzen, de afkeer, de wraaklust…
Observeer alleen al de manier waarop je aan tafel zit: je zult vaststellen dat je je handen niet kunt beheersen. Je speelt met je vork, je mes, stoot tegen je glas, tikt tegen de rand van je bord, verkruimelt brood enz… Hoe kun je dan geloven dat je machten zult beheersen die je ver te boven gaan als je er nog niet toe gekomen bent om je handen te controleren? Zelfs wanneer je mediteert, slaag je er niet altijd in om ze onbeweeglijk te houden. Wil je grote dingen realiseren? Welnu, begin bij de kleine zaken, want deze zijn het die er toe leiden om op een dag grote zaken in beweging te brengen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Dagtekst van maandag 9 maart 2015
"In plaats van zich bewust te worden van de immense rol die zij kunnen spelen in de schepping, in plaats van deel te nemen aan het werk van de Schepper, botsen de mensen, net zoals de dieren, met elkaar en verscheuren zij elkaar. Ja, want in feite bestaat de dierlijke natuur nog altijd in ons onder de vorm van ongecontroleerde instincten: agressiviteit, bezitsdrang, sensualiteit, enz.
Het is niet omdat de mensen geleerd hebben zich beschaafder voor te doen, dat zij zich hebben bevrijd van hun dierlijke neigingen. Achter het beminnelijk uiterlijk van iemand die naar je glimlacht en zegt: “, hoe gaat het ermee, wat een plezier je te ontmoeten”, schuilt soms een roofdier dat er alleen op uit is je te bespringen om je Goedendag te verscheuren. En jijzelf, bevind je je soms niet in een soortgelijke geestesgesteldheid?... Dierlijke aanwezigheid vermengt zich met onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, en ons werk bestaat erin haar te temmen, zodat ze met ons kan samenwerken in het kader van de kosmische harmonie."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Dagtekst van zondag 8 maart 2015.
"Waarom zijn wij op aarde gekomen? In de eerste plaats om onze schulden af te lossen, die we hebben opgestapeld in onze vorige incarnaties. Vervolgens dienen we de situatie te begrijpen waarin we ons tegenwoordig bevinden. En tenslotte moeten we eraan werken om ons te vervolmaken op alle gebieden, fysiek, gevoelsmatig, mentaal en spiritueel.
De meeste mensen kennen de reden van hun bestaan op aarde niet; zij vragen zich zelfs af wat zij hier uitrichten en in afwachting dat zij weer vertrekken, stellen zij zich tevreden met eten, slapen, drinken, zich vermaken, elkaar in de haren vliegen… Maar voor de discipel van de inwijdingswetenschap is alles duidelijk: hij weet dat hij de vergissingen die hij begaan heeft in zijn vorige levens moet herstellen. Verder probeert hij te begrijpen waarom hij geboren werd in een bepaald land, in een bepaald gezin, waarom hij voorzien werd of verstoken bleef van sommige vermogens, en tenslotte wat de Hemel van hem verwacht. Tenslotte probeert hij alle kiemen van kwaliteiten en deugden, die de Schepper in hem heeft gelegd  sedert de eeuwigheid, te ontwikkelen. Daarom is een inwijdingsschool zo onontbeerlijk: er gaat niets boven het licht dat zij de mens brengt over de zin van zijn leven op aarde."
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Dagtekst van zaterdag 7 maart 2015.
"Bedenk dat noch sympathie noch antipathie kunnen dienen als een betrouwbaar criterium. Leg je er dus op toe om je antipathieën te overwinnen en om je sympathieën niet meer blind te volgen. Vergeet nooit dat wij in de Universele Witte Broederschap als ideaal hebben om over heel de aarde een familie te vormen die leeft in vrede en harmonie, en dat je het voorbeeld moet geven.
Zelfs indien iemand je niet aanstaat, moet je toch moeite doen om je open en begripvol op te stellen, eenvoudig omdat je dit onderricht volgt. Door moeite te doen, zul jij erbij winnen, want je bent bezig een overwinning te behalen op je lagere natuur die er altijd op uit is om je mee te sleuren in complicaties, misverstanden en conflicten. Op het ogenblik dat je de overwinning behaalt, kom je in een wereld van harmonie en licht. Weldra zul je zelfs sommige veranderingen waarnemen, heel eenvoudig omdat je blik veranderd is : degenen die je voordien bekeek met kilte en zelfs vijandigheid, zullen voelen dat je meer achting voor hen hebt en zij zullen zich dan ook tegenover jou meer open tonen."
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Woorden van Inspiratie - Dag 343

"  Wijsheid is in ons allen,
Leer hoe ze te gebruiken."
Kim Zion 

Woorden van Inspiratie - Dag 340

"  Wanneer je in je hart
vergeving kan schenken,
bevrijd je je ziel van angst."
Nelson Mandela

 

Geen opmerkingen: